General Chairs

 • Zhi Ding, University of California, Davis, CA, USA
 • Zhi-Quan Luo, Univ. of Minnesota, USA
 • Wenjun Zhang, Shanghai Jiao Tong Univ., China
 • Technical Program Chairs

 • P. C. Ching, Chinese Univ. of Hong Kong, Hong Kong
 • Dominic K.C. Ho, Univ. of Missouri, USA
 • Finance Chairs

 • Shuguang Cui, Texas A&M Univ., USA
 • Rong Xie, Shanghai Jiao Tong Univ., China
 • Plenaries Chairs

 • Zhi-Pei Liang, UIUC, USA
 • Bj√∂rn Ottersten, Univ. of Luxembourg, Luxembourg
 • Special Sessions Chairs

 • Tim Davidson, McMaster Univ., Canada
 • Jianguo Huang, Northwestern Polytech. Univ., China
 • Tutorials Chairs

 • Jian Li, Univ. of Florida, USA
 • Jose Principe, Univ. of Florida, USA
 • Student Session Chair

 • Wei Zhang, Univ. New South Wales, Australia
 • Registration Chairs

 • Tongtong Li, Michigan State Univ., USA
 • Xiaojun Yuan, ShanghaiTech Univ., China
 • Publicity Chairs

 • Xiaokang Yang, Shanghai Jiao Tong Univ., China
 • Mounir Ghogho, Leeds Univ., UK
 • Ignacio Santamaria, Univ. of Cantabria, Spain
 • Publication Chairs

 • Min Dong, Univ. of Ontario Inst. of Tech., Canada
 • Thomas Fang Zheng, Tsinghua Univ., China
 • Show & Tell Chair

 • Fa-Long Luo, Element CXI, Inc. & Anyka, Inc., USA
 • Industrial & Exhibit Chairs

 • Li Deng, Microsoft, USA
 • Jinyu Li, Microsoft, USA
 • Cathy Wicks, Texas Instruments, USA
 • Local Chairs

 • Ning Liu, Shanghai Jiao Tong Univ., China
 • Meixia Tao, Shanghai Jiao Tong Univ., China
 • Yi Xu, Shanghai Jiao Tong Univ., China
 • Workshop Chairs

 • Jianguo Huang, Northwestern Polytech. Univ., China
 • Jiwu Huang, Shenzhen University, China

ICASSP 2016 Patrons